Górnik

i

Autor: Pixabay.com

Górnictwo

Odprawy i urlopy dla górników. Lista pracowników, która nie musi się martwić o dni wolne

10 maja wejdą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów górniczych i energetycznych. Znany jest już wykaz stanowisk pracy uprawniających do urlopu. Kto ma prawo do urlopu górniczego i energetycznego? Wyjaśniamy w artykule.

Spis treści

 1. Co to jest urlop górniczy?
 2. Na czym polega urlop górniczy?
 3. Jednorazowa odprawa dla pracowników - wysokość, warunki
 4. Jakie są warunki przyznania urlopu górniczego?
 5. Ile wynosi świadczenie urlopowe?
 6. Czy można stracić urlop górniczy?
 7. Wykaz stanowisk uprawniających do urlopu
 8. Kto może skorzystać z urlopu? Lista przedsiębiorstw i spółek

W piątek 10 maja 2024 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do urlopu energetycznego i urlopu górniczego oraz wzoru zaświadczenia o okresie korzystania przez pracownika z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego. 

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. 

Co to jest urlop górniczy?

Wspomniane urlopy skierowane są do pracowników firm, które przechodzą transformację energetyczną. Według szacunków taka sytuacja dotyczy około 23 tys. pracowników.

Na czym polega urlop górniczy?

Pracownicy zatrudnieni na wskazanych stanowiskach w kopalniach węgla brunatnego i przedsiębiorstwach elektroenergetycznych są uprawnieni do dodatkowych świadczeń. Mowa o odpłatnych urlopach lub jednorazowych odprawach.

Urlopy dotyczą pracowników, którym zostało nie więcej niż 4 lata do emerytury. Urlop energetyczny i górniczy jest dobrowolny.

Jednorazowa odprawa dla pracowników - wysokość, warunki

Pracownikom, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę w związku z procesem transformacji przedsiębiorstwa, przysługuje jednorazowa odprawa.

Wysokość odprawy wynosi 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z ustawą, odprawa musi zostać wypłacona w dniu rozwiązania umowy o pracę. Warunkiem otrzymania odprawy jest co najmniej 5-letni staż pracy w danym zakładzie.

Jakie są warunki przyznania urlopu górniczego?

Urlop górniczy lub energetyczny może zostać przyznany, jeśli wcześniej pracownik zawrze odpowiednie porozumienie z pracodawcą.

Porozumienie polega na rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron w ramach zwolnienia grupowego/indywidualnego z upływem ostatniego dnia urlopu. Pracownik musi też wcześniej wykorzystać w całości przysługujący mu urlop wypoczynkowy i nabyć prawa do emerytury.

Ile wynosi świadczenie urlopowe?

Pracownik, który korzysta z urlopu górniczego lub energetycznego, może liczyć na świadczenie w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

Czy można stracić urlop górniczy?

Pracownik może stracić prawo do urlopu w dwóch przypadkach.

Po pierwsze wtedy, gdy nabędzie uprawnienia emerytalne.

Po drugie, gdy podejmie legalną pracę zarobkową w jednym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy, czyli w:

 • przedsiębiorstwie energetycznym lub oznaczonej części takiego przedsiębiorstwa,
 • spółce przedsiębiorstwa energetycznego,
 • przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego lub oznaczonej części takiego przedsiębiorstwa,
 • spółce przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego
 • w podmiocie świadczącym usługi na rzecz któregokolwiek z wymienionych wyżej podmiotów.

Wykaz stanowisk uprawniających do urlopu

W wykazie znalazły się stanowiska pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach energetycznych (lub ich oznaczonych częściach), przedsiębiorstwach górniczych węgla brunatnego (lub ich oznaczonych częściach) oraz w tzw. "spółkach serwisowych". 

Zgodnie z rozporządzeniem określone zostały szczegółowe stanowiska, które uprawniają do skorzystania z odprawy bądź urlopów.

Stanowiska podzielono na poszczególne kategorie:

 1. Stanowiska pracy uprawniające do urlopu energetycznego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i świadeczenia usług systemowych, uczestnictwa w rynku mocy oraz wytwarzania ciepła.
 2. Stanowiska pracy uprawniające do urlopu energetycznego w obszarze koordynacji spraw związanych z planowaniem, organizacją, realizacją i rozliczeniem zadań remontowych i inwestycyjnych.
 3. Stanowiska pracy uprawniające do urlopu energetycznego w obszarze koordynacji spraw związanych z wykonaniem we własnym zakresie remontów urządzeń w branżach: mechanicznej, elektrycznej, automatyki i pomiarów elektrycznych, wulkanizacyjnej oraz prac warsztatowych, diagnostyki i kontroli jakość.
 4. Stanowiska pracy uprawniające do urlopu energetycznego w obszarze prowadzenia gospodarek: remontowej, kotłowej, energomaszynowej, elektrycznej, automatyki, sterowań i pomiarów, wodnej, nawęglania, odsiarczania, odpopielania, kolejowej, budowlanej, konstrukcyjnej, ochrony środowiska, magazynowej, materiałowej, inwestycyjnej, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Stanowiska pracy uprawniające do urlopu energetycznego w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła do odbiorców bezpośrednio przyłączonych do elektrowni.
 6. Stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze produkcyjnym lub remontowym, bezpośrednio związane z udziałem w procesie wydobywczym węgla brunatnego, w ramach rodzajów prac realizujących następujące funkcje:
 • realizacja procesu technologicznego, obejmującego prowadzenie górniczych robót eksploatacyjnych i składowania węgla brunatnego oraz kopalin towarzyszących, obsługi transportu węgla i nadkładu oraz kopalin towarzyszących, zwałowania oraz przeróbki kopalin;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze prowadzenia robót przygotowawczych na przedpolu wyrobiska odkrywkowego i zwałowiska, prowadzenia odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego, montażu, obsługi i naprawy pomp odwodnieniowych, przygotowania, utrzymywania i likwidowania poziomów roboczych, ciągów technologicznych, pochylni transportowych, infrastruktury górniczej, odwodnieniowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, komunikacyjnej oraz obiektów związanych z funkcjonowaniem zakładu górniczego:;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze obsługi posiadanego sprzętu technologicznego i realizacji kołowego transportu wewnętrznego, niezbędnego do realizacji procesu produkcyjnego, w tym transportu pracowników;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze projektowania oraz nadzoru procesu technologicznego eksploatacji, projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, mierniczo-geodezyjnych oraz realizacji niezbędnych prac w zakresie monitorowania i zwalczania zagrożeń naturalnych, wymaganych odrębnymi przepisami, a także wykonywania niezbędnych badań laboratoryjnych i terenowych w funkcjonujących obiektach służących do określenia warunków górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, środowiskowych oraz technicznych;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze prowadzenia gospodarek: magazynowej, materiałowej, remontowej, energomaszynowej, inwestycyjnej i nieruchomościami;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze organizowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, służby ochrony przeciwpożarowej oraz zakładowego pogotowia ratunkowego, wymaganych odrębnymi przepisami, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, monitorowania szkodliwych czynników środowiska pracy;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze realizacji niezbędnych prac w zakresie wywłaszczeń oraz ochrony środowiska, w tym udział w postępowaniach administracyjnych, odszkodowawczych i realizacja zobowiązań nałożonych przez organy administracji publicznej;
 • stanowiska pracy uprawniające do urlopu górniczego w obszarze prowadzenia robót rekultywacyjnych po zakończonej eksploatacji górniczej w wyrobiskach i na zwałowiskach.

Kto może skorzystać z urlopu? Lista przedsiębiorstw i spółek

Kto się uprawniony do skorzystania z urlopu energetycznego i urlopu górniczego? Poniżej podajemy listę uprawnionych pracowników następujących przedsiębiorstw i spółek:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Centrala Spółki)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 • PGE Górnictwo i Energetyka; Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
 • Eltur-Serwis sp. z o.o. (Centrala Spółki)
 • Eltur-Serwis sp. z o.o. Oddział Bogatynia
 • Eltur-Serwis sp. z o.o. Oddział Opole
 • Elmen sp. z o.o. RAMB sp. z o.o.
 • Bestgum Polska sp. z o.o.
 • MegaSerwis sp. z o.o.
 • Betrans sp. z o.o. (Centrala Spółki)
 • Betrans sp. z o.o. – Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
 • Betrans sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
 • Elkom sp. z o.o.
 • Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 • Enea Połaniec Serwis sp. z o.o.
 • Enea Bioenergia Sp. z o.o.
 • Enea Trading sp. z o.o.
 • Tauron Wytwarzanie S.A.
 • Tauron Serwis sp. z o.o.
 • Bioeko Grupa Tauron sp. z o.o.
 • Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Energa Serwis sp. z o.o.
 • PAK KWB Konin S.A.
 • PAK Górnictwo sp. z o.o.
 • ZE PAK S.A.
 • PAK Serwis sp. z o.o.
Listen on Spreaker.