Zasiłek stały to nawet dodatkowe 700 zł miesięcznie. Kto może się o niego starać?

i

Autor: Pixabay/zdj. ilustracyjne

Finanse

Możesz mieć więcej pieniędzy na żywność. 700 zł to bardzo ważny dodatek dla Polaków

Zasiłek stały to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez pomoc społeczną. Może wynieść nawet i ponad 700 zł miesięcznie. Kto więc może się o ten zasiłek ubiegać? I jakie kryteria musi spełnić?

Zasiłek stały dla najbardziej potrzebujących

Zasiłek stały to dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej w naszym kraju. Ma on na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. 

Jak czytamy w treści ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

A ile wynosi wspomniane kryterium dochodowe? Dla osoby samotnie gospodarującej to 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Zasiłek stały może wynieść nie więcej niż 719 zł i nie mniej niż 30 zł miesięcznie. Wysokość, tak naprawdę, zależy od indywidualnej decyzji pracownika socjalnego. 

Tak więc warunkiem do uzyskania zasiłku stałego jest dochód nieprzekraczający ustalonego kryterium dochodowego, a także całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy z powodu wieku. 

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wspomniany zasiłek nie przysługuje osobie wtedy, gdy posiada ona już inne świadczenia, takie jak:

 • renta socjalna,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zasiłek stały nie jest również przyznawany w przypadku utraty prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna. 

Przyznawanie zasiłku stałego nie następuje z urzędu

Trzeba także pamiętać o tym, że przyznawanie zasiłku stałego nie następuje z urzędu. Żeby go otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek w najbliższym ośrodku pomocy społecznej (można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej). 

Samo złożenie pisma nie wystarczy. Po jego dostarczeniu pracownik ośrodka przeprowadza bowiem specjalny wywiad środowiskowy. Ten ma pomóc ocenić sytuację osobistą, finansową i rodzinną osoby wnioskującej.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wysyłana jest później na piśmie.

Jak obliczyć dochód?

W tym przypadku brana jest pod uwagę suma przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o jego przyznanie lub z miesiąca złożenia, jeśli utracono dochód.  

Do dochodu nie wlicza się z kolei:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego (przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowy generuje dochód miesięczny w wysokości 345 zł);
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny (Program 500+) i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a  ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI ZE ŚLĄSKA

Najważniejsze wiadomości ze Śląska

i

Autor: Eska
Listen on Spreaker.