Wezwanie do wojska. Te choroby dyskwalifikują kandydata

i

Autor: WOT

Wojsko

Wezwanie do wojska. Te choroby zwalniają z ćwiczeń. MON publikuje listę

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało listę chorób, schorzeń i budowy ciała, które dyskwalifikują kandydatów z wezwania do wojska na szkolenia i do zasadniczej służby wojskowej. Wśród nich są choroby układu trawiennego, oddechowego i oddechowego oraz dysfunkcje wzroku, słuchu i mowy.

Wezwanie do wojska: choroby uniemożliwiają szkolenie

Armia Polska wzywa na obowiązkowe szkolenie wojskowe wszystkich rezerwistów w wieku do 65 roku życia. Zły stan zdrowia i przebyte choroby, które pozostawiły trwały ślad na ogólnej kondycji rezerwistów automatyczne dyskwalifikują takie osoby z konieczności odbycia szkolenia. Ostatecznie decyduje o tym lekarz w jednostce wojskowej, lecz wykazanie się stosownym zaświadczeniem lekarskim zazwyczaj kończy sprawę. Żaden lekarz nie będzie ryzykował zdrowie i życiem badanych przez niego osób.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało bardzo długą listę chorób, schorzeń, a także wad budowy ciała, które wykluczają rezerwistę z powołania do wojska do służby zasadniczej, a także ze szkoleń wojskowych.

Kategorie wojskowe w Polsce

 • A — zdolny do czynnej służby wojskowej;
 • B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
 • D — niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
 • E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
 • N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
 • Z/O - orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Niezależnie od przyznanej kategorii na kwalifikacji wojskowej, rezerwista ma prawo w każdej chwili zgłosić pogarszający się stan zdrowia celem powtórzenia badania na przykład przed obowiązkowym szkoleniem wojskowym.

Lista najczęstszych chorób, które zwalniają z obowiązkowych szkoleń wojskowych

Sprawdź w galerii zdjęciowej

Rezerwiści wezwani do przeszkolenia wojskowego podlegają tym samym wymogom lekarskim, co kandydaci w trakcie kwalifikacji wojskowej. Oceniani są w kilkunastu kategoriach w zależności od rodzaju wojsk.

Wymogi lekarskie podzielone są na kilka elementów. Rezerwista poddany jest badaniu lekarskiemu wg tabel dotyczących:

 • budowy ciała
 • chorób skórnych
 • narządów wzroku
 • narządów słuchu
 • narządów mowy
 • układu kostnego
 • układu oddechowego
 • układu trawiennego
 • układu krążenia
 • układu moczowo-płciowego
 • układu nerwowego
 • chorób wewnętrznych
 • stanu psychicznego

Szczegółowe Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej