Kominiarz

i

Autor: Dariusz Brombosz

Od 1 sierpnia istotne zmiany w pracy kominiarzy [ AUDIO]

2023-07-11 6:59

Kominiarze pracują nad wprowadzeniem systemu elektronicznego, obowiązkowych protokołów kontroli kominiarskiej oraz inwentaryzacji budynków w ramach systemu ZONE. Zmiany mają wejść od 1 sierpnia. O szczegółach w rozmowie z reporterem Radia Eska Dariuszem Bromboszem- opowiada Marcin Kot, Prezes śląskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, mistrz kominiarski.

Elektroniczny systemem kontroli kominiarskiej. Posłuchaj o szczegółach!

1. Jakie zmiany nadchodzą dla mistrzów kominiarskich w zakresie wykonywanych usług dot. w szczególności przeglądów i czyszczeń przewodów kominowych oraz czy zmiany również będą dotyczyły właścicieli budynków?

Na początku chciałbym zaznaczyć że obecnie trwa jeszcze pilotaż, więc kilka informacji, które zostaną przekazane, mogą ulec zmianie, natomiast jak przekonują przedstawiciele GUNB w rozmowie z mistrzami kominiarskimi, którzy biorą udział w pilotażu, wszystko jest już gotowe i zmiany zostaną wprowadzone 1sierpnia bieżącego roku (czyli za 3tygodnie). Zmiany są bardziej systemowe i dotyczą zwiększenia zakresu lub można powiedzieć dołożenie obowiązków mistrzom kominiarskim w zakresie pozyskiwania danych od właścicieli/zarządców, które dotyczą ich budynku. Większa weryfikacja przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i inne uprawnione instytucje, czy w budynkach (w szczególności jednorodzinnych ) wykonywane są przez właścicieli/zarządców wymagane przepisami prawa coroczne przeglądy.

2. Dlaczego w szczególności w budynkach jednorodzinnych?

Problem niewykonywania corocznych kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych w szczególności dotyczy budynków jednorodzinnych, ponieważ niestety właściciele tych budynków w bardzo małym procencie pamiętają o tym obowiązku, co skutkuje duża ilością zdarzeń (pożary, zatrucia tlenkiem węgla) w tych budynkach. Z mojego doświadczenia oraz informacji od innych mistrzów kominiarskich, stwierdzam że w poszczególnych miejscowościach średnio ok. 20-30% budynków posiada tego rodzaju przegląd, więc 70-80% właścicieli budynków jednorodzinnych nie pamięta o wykonywaniu tego obowiązku. Jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne (spółdzielnie, zasoby miejskie, wspólnoty), budynki użyteczności publicznej czy budynki firmowe/usługowe właściciele/zarządcy w większości przypadków pamiętają i wykonują tego rodzaju przeglądy.

Kolejna duża zmiana, dotyczy zarówno mistrzów kominiarskich oraz właścicieli/zarządców budynków a dotyczy protokołu, do tej pory mistrz kominiarski po wykonaniu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych przekazywał właścicielowi/zarządcy protokół w formie papierowej, od 1sierpnia będzie obowiązywał wyłącznie e-protokół a każdy kominiarz, który chce dalej wykonywać usługi w zakresie kontroli przewodów kominowych musi zostać zweryfikowany (czyli musi złożyć wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych w CEEB a następnie zostanie zweryfikowany przez GUNB i w przypadku braku przeciwwskazań otrzyma dostęp do konta z którego będzie mógł wykonywać pracę czyli wprowadzać e-protokoły).

3. Czy mógłby Pan rozwinąć skrót CEEB i czym konkretnie się zajmuje ?

CEEB to w rozwinięciu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a w praktyce CEEB to rejestr różnych informacji jak np. :

-spis źródeł ciepła budynków oraz informacji na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów

-informacje czy w budynku odbywa się kontrola stanu technicznego przewodów kominowych oraz wynik tej kontroli ze wskazaniem nieprawidłowości, które w przypadku występowania zagrożenia życia, zdrowia będą automatycznie przesłane do właściwych miejscowych nadzorów budowlanych.

-informacji w systemie będzie bardzo dużo, nie sposób teraz wszystkie wymienić, więc osoby zainteresowane mogą wyszukać poprzez Internet jakie dokładnie dane będą w rejestrze.

4. Czy już wiadomo jakie dane będą znajdowały się w nowych e-protokołach wydawanych przez mistrzów kominiarskich?

W ciągu dalszym będziemy wykonywać dla nas (mistrzów kominiarskich) najważniejszą pracę czyli zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom poprzez wykonywanie corocznych obowiązkowych przeglądów oraz czyszczeń przewodów kominowych. Wszystkie stwierdzenia nieprawidłowości, uwagi na temat instalacji grzewczo-kominowej będą znajdowały się w e-protokole. Ponadto w nowym e-protokole będą znajdowały się informacje na temat budynku (np. rok budowy, funkcja budynku, liczba kondygnacji, powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych, stopień ocieplenia ścian zewnętrznych, grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stopu nad piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia stropodachu i dachu, itp.) oraz na temat użytkowanych źródeł ciepła (np. nominalna moc cieplna, rodzaj paliwa i roczne zużycie, rok produkcji/montażu kotła, potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, klasa kotła na paliwo stałe itp.)

5. Co w przypadku jak właściciele/zarządcy nie będą posiadali dokładnej szczegółowej wiedzy na temat budynku lub źródła ciepła lub odmówią podania tego rodzaju danych?

E-protokół jest tak skonstruowany , że niema możliwości pominięcia wskazanych do wypełnienia przez mistrzów kominiarskich pozycji czyli nie można zakończyć protokołu wyłącznie z wybranymi danymi np. na temat stanu technicznego przewodów kominowych.

W e-protokole musimy wypełnić wszystkie pozycje, jeżeli tego nie zrobimy to nie będziemy mogli zakończyć i wygenerować e-protokół dla właścicieli/zarządców co powoduje że budynek nie będzie posiadał potwierdzenia wykonania wymaganej prawnie kontroli i w przypadku powstania nieszczęścia, cała odpowiedzialność spadnie na właściciela/zarządcę zarówno w kwestiach zagrożenia życia i zdrowia oraz pewnie problemy z ubezpieczycielem w przypadku utraty mienia. Pamiętajmy że obowiązek wykonywania corocznych obowiązkowych kontroli spoczywa wyłącznie na właścicielach/zarządcach, my jako mistrzowie kominiarscy, absolutnie nikogo nie zmuszamy do kontroli a jedynie posługując się naszą wiedzą i doświadczeniem, możemy doradzić dlaczego warto dbać o instalacje grzewczo-kominową, ostatecznie jesteśmy jedynie osobami wykonującymi swoją pracę w przypadku jak zostanie nam ona wcześniej zlecona przez właściciela/zarządcę.

6. Jaka jest częstotliwość w zakresie przeglądów kominiarskich i czyszczenia przewodów kominowych w budynkach?

Co najmniej raz w roku należy wykonywać przegląd przewodów kominowych lub co najmniej dwa razy w roku jeżeli budynek jest wielko powierzchniowy czyli posiada powierzchnię zabudowy przekraczająca 2000m2 lub mamy do czynienie z innym obiektem budowlanym, który posiada powierzchnię dachu przekraczającą 1000m2.

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych należy wykonywać co najmniej 1raz w roku, przewodów spalinowych co najmniej raz na 6miesięcy oraz przewodów dymowych co najmniej raz na 3miesiące .

 

7. Po zmianach będziemy mieli pewność że osoby uprawnione do wykonania e-protokołu posiadają niezbędne uprawnienia ponieważ zostaną zweryfikowane przez GUNB.

Dokładnie tak, każda osoba wysyła wniosek o wpis do osób uprawnionych i GUNB zweryfikuje uprawnienia i przydzieli lub nie, odpowiedni zakres dostępu do wykonywania czynności, adekwatnych do posiadanych uprawnień w przypadku mistrzów kominiarskich mowa o kontroli przewodów kominowych wynikająca z art. 62 ustawy prawa budowlane i czyszczenia przewodów kominowych o którym mowa w par. 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a następnie wydania e-protokołu.

Pamiętajmy że jeżeli wszystkie zmiany zostaną wprowadzone zgodnie z literą prawa od 1sierpnia 2023r, o czym zapewnia GUNB, to jako właściciele/zarządcy musimy oczekiwać od uprawnionego mistrza kominiarskiego po zakończonych czynnościach wykonania protokołu według wzoru e-protokołu przez odpowiednią aplikacje, oczywiście jeżeli właściciel/zarządca ma taką potrzebę to mistrz kominiarski po wykonaniu e-protokołu na właściwej platformie może wygenerować i wydrukować dla potwierdzenia taki protokół.