Liceum im. Mickiewicza w Katowicach

i

Autor: FB/LO IM. Mickiewicza

Szkoła

Najlepsze liceum w Katowicach. Ranking szkół Perspektywy 2024

Poznaliśmy ogólnopolski Ranking Szkół Perspektywy 2024. Znamy więc najlepsze licea w Katowicach, które otrzymały najwięcej punktów i uplasowały się w czołówce. Te licea w Katowicach znalazły się najwyżej w rankingu szkół 2024 roku.

Najlepsze licea w Katowicach 2024

Ranking Szkół Perspektywy 2024 to najbardziej prestiżowe zestawienie liceów i techników w Polsce. Dla wielu uczniów i nauczycieli jest głównym wyznacznikiem poziomu nauczania. Awans w rankingu każdego roku uważany jest za nobilitację. Natomiast spadek zwykle boli, bo pokazuje, że inne szkoły mają lepsze wyniki. A konkurencja jest ostra i zwykle wiąże się z większym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół podstawowych w czasie naboru.

Każdego roku w czołówce najlepszych szkół w Katowicach znajdują się licea o ugruntowanej pozycji. Mają znakomitych i cenionych nauczycieli, nierzadko ze stopniami naukowymi, oraz ambitnych uczniów, którzy chcą się uczyć i realizować w najróżniejszych aktywnościach.

Ranking liceów w Katowicach 2024

Sprawdź tegoroczny ranking liceów w Katowicach i wyciągnij wnioski

 1. III LO im. Adama Mickiewicza Katowice 44. miejsce w Polsce
 2. 3 I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego 64. miejsce w Polsce
 3. VIII LO z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskiej-Curie Katowice 103. miejsce w Polsce
 4. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej Katowice 103. miejsce w Polsce
 5. I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika Katowice 364. miejsce w Polsce
 6. IV LO im. gen. Stanisława Maczka Katowice 407. miejsce w Polsce
 7. Prywatne LO im. Melchiora Wańkowicza Katowice 519. miejsce w Polsce
 8. Katolickie LO im. bł. ks. Emila Szramka Katowice 543. miejsce w Polsce
 9. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. im. K. Szymanowskiego Katowice 676. miejsce w Polsce
 10. X LO im. I. J. Paderewskiego Akademickie Katowice 851. miejsce w Polsce
 11. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP) Katowice 943. miejsce w Polsce
 12. VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic Katowice, miejsce poza pierwszym 1000 w Polsce
 13. XVIII LO Katowice, miejsce poza pierwszym 1000 w Polsce
 14. XVI LO im. Dziewięciu Górników z Wujka Katowice, miejsce poza pierwszym 1000 w Polsce
 15. LO Mistrzostwa Sportowego Katowice, miejsce poza pierwszym 1000 w Polsce

Ranking liceów Perspektywy 2024 w województwie śląskim

Zobacz galerię zdjęć z listą rankingową

Jakie kryteria obowiązują w Rankingu Szkół?

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 roku, na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach 25%W ranking zostały uwzględnione wyniki 60 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 oraz 17 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Suma tych dwóch elementów została pomnożona przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana była suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 30%Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. W kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura z przedmiotów dodatkowych 45%Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Czy pamiętasz lektury szkolne z liceum? QUIZ Pytamy o treść i bohaterów

Pytanie 1 z 10
Nauczyciel w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza nazywał się
Listen on Spreaker.