Szkoła w Chmurze - spotkanie uczniów w Centrum Spotkań

i

Autor: Szkoła w Chmurze (Facebook)

Edukacja

Katowice kontra Szkoła w Chmurze. Miasto proponuje spotkanie, o które placówka zabiega od miesięcy

Katowicki magistrat wydał oświadczenie, w którym tłumaczy, że Szkoła w Chmurze nie dotrzymała ustawowych wymogów, m.in. nie trzymając się wyznaczonych terminów i dostarczając niekompletne pisma. Dyrekcja placówki odbija pałeczkę twierdząc, że urzędnicy bezprawnie przetrzymują należną szkole subwencję.

Trudna sytuacja Szkoły w Chmurze w Katowicach 

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o trudnej sytuacji Szkoły w Chmurze w Katowicach. To placówka niepubliczna, finansowana z dotacji oświatowej Ministesrtwa Edukacji i Nauki, która wspiera edukację domową. W praktyce wygląda to tak, że dzieci samodzielnie przerabiają wymagany podstawą programową materiał w domu. Młodzież w nauce wspierają nauczyciele, z którymi mogą się kontaktować online i umawiać na warsztaty.

Szkoła w Chmurze ma swoje siedziby w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. I to właśnie z władzami stolicy woj. śląskiego placówka ma problemy. Dyrekcja zaalarmowała media, że Katowice nie wypłaciły szkole należnej subwencji oświatowej. W związku z tym uczniowie będą zdawać zdawać egzaminy ósmoklasisty i maturalne w Warszawie.

Ponadto władze Szkoły w Chmurze zaskoczył fakt zainteresowania wiceprezydenta Waldemara Bojaruna umową najmu między placówką a prywatną szkołą EduHub. Kilka dni później EduHub wypowiedział wspomnianą umowę, a dyrekcja była zmuszona poszukać nowej siedziby.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dyrektor Barbara Jędrusiak stwierdziła, że "to wszystko wygląda na zaplanowane i z ogromną determinacją przeprowadzone działania angażujące nie tylko wydział edukacji, ale i samego wiceprezydenta".

Katowice: przepisy prawa w obszarze edukacji, nie mają charakteru „luźnych zapisów”

1 lutego Sandra Hajduk, rzecznik prasowy UM Katowice, przesłała mediom oświadczenie urzędu miasta dotyczące Szkoły w Chmurze.

Zapewnienie katowickim uczennicom i uczniom komfortowych warunków do nauki i rozwoju, a także bezpieczeństwa jest jednym z naszych priorytetowych zadań. Aby tak się stało szkoły publiczne i niepubliczne są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa. Co ważne, przepisy prawa w obszarze edukacji, nie mają charakteru „luźnych zapisów”, które samorządy mogłyby dowolnie interpretować. Rolą Miasta jest nadzór nad przestrzeganiem istniejących przepisów. Warto także podkreślić, że nieznajomość przepisów prawa – nie zwalnia podmiotu prowadzącego szkołę z odpowiedzialności za popełniane błędy i niedopatrzenia - zaznacza na wstępie Sandra Hajduk.

Dalej magistrat przyznał, że dotacja dla LO i SP w Chmurze była przekazywana od stycznia do końca czerwca 2023 roku. Później miały się zacząć "problemy z właściwym złożeniem wniosków dotacyjnych". Wątpliwości urzędników wzbudził fakt, że w systemie od obłsugi dotacji pracuje osoba bez stosownego upoważnienia, która nie może mieć dostępu do danych osobowych uczniów.

Podejrzenie, ze względu na to, że stanowi poważne naruszenie przepisów RODO, zostało zgłoszone właściwym organom. Po prawidłowym złożeniu wniosku o dostęp do systemu ODPN i wprowadzeniu danych dotacja na uczniów wykazanych w systemie, co do których organ dotujący nie miała wątpliwości została wypłacona - tłumaczy Sandra Hajduk.

Szkoła w Chmurze odbija pałeczkę przypominając, że przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych "nie przewidują mechanizmu wstrzymania wypłaty subwencji".

6 września przedstawiciele organu prowadzącego stawiają się w Urzędzie Miasta w Katowicach z powodu braku dostępu do systemu oświatowego. Miasto odcięło dostęp kwestionując prawdziwość podpisu pod pełnomocnictwem dla pracownika szkoły. Pomimo wysłania szeregu pism, uprawniona osoba chce podpis złożyć w obecności pracowników Urzędu. Nie dochodzi do tego, bo okazuje się, że stosowne dokumenty jednak są w urzędzie od dawna. W nieotwartej kopercie (...) Dotacja za lipiec i sierpień wpłynęła do Szkoły dopiero 14.12.2023. Poprawione podpisy pod pełnomocnictwem zostały uzupełnione. Należnej subwencji szkoła nie otrzymuje od września - twierdzi dyrekcja Szkoły w Chmurze.

Szkoła w Chmurze: miasto przypisuje sobie prawo do wstrzymania wypłaty dotacji, którego nie ma

W oświadczeniu urząd miasta przypomina, że Szkoła w Chmurze do dnia wykreślenia z ewidencji nie złożyła wyjaśnień dotyczących zwiększającej się liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie wyjaśniła też, dlaczego w szkole podstawowej wykazano uczniów w wieku 15-18 lat oraz 6 lat.

W odpowiedzi dyrekcja Szkoły w Chmurze podkreśla, że obecność uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w szkole podstawowej jest zgodna z rozporządzeniem.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 20. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej; 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadpodstawowej. Miasto pomimo tego przypisuje sobie prawo do wstrzymania wypłaty dotacji, którego nie ma. Warunki przyznania dotacji określono w art. 33 ust 1 UFZO. Nie ma tam zapisu o składaniu wyjaśnień. Jeśli urząd ma jakiekolwiek wątpliwości, może zlecić kontrolę. A wstrzymanie dotacji jest możliwe tylko wtedy, jeśli szkoła utrudnia przeprowadzanie kontroli - co nie miało miejsca - wyjaśnia dyrekcja Szkoły w Chmurze.

Urząd Miasta Katowice: Szkoła w Chmurze nie dotrzymała ustawowych terminów

W oświadczeniu Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice podkreśla, że Szkoła w Chmurze nie dotrzymała ustawowych wymogów. Chodzi m.in. o zgłoszenie miastu zmiany adresu siedziby szkoły.

"23 listopada 2023 roku organ prowadzący szkołę złożył wniosek o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji w zakresie zmiany adresu siedziby szkoły z ul. Mieczyków 14 w Katowicach na ul. Gallusa 10 w Katowicach. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić jednostce samorządu terytorialnego w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Organ prowadzący nie dopełnił obowiązku zachowania terminu 14 dni na zgłoszenie zmian danych powstałych po wpisie do ewidencji" - przeczytamy w oświadczeniu. 

Katowicki urząd miasta zaznacza, że 28 listopada zeszłego roku Szkoła w Chmurze została wezwana do usunięcia braków formalnych. We wniosku o zmianę siedziby brakowało bowiem opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Placówka miała 7 dni na uzupełnienie niezgodności od dnia doręczenia wezwania, czyli od 7 grudnia 2023 roku.

W odpowiedzi na wezwanie Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. 14 grudnia 2023 roku złożyła wyłącznie opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – a nie złożyła opinii Państwowej Straży Pożarnej - dodaje Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Dyrekcja Szkoły w Chmurze: Nie można wynająć dowolnej przestrzeni w Katowicach. Przepisy rygorystycznie wskazują na szereg wymogów, które muszą spełniać szkoły. Także te zapewniające naukę w trybie edukacji domowej (...) Miasto wysyła pismo (to trafi do Szkoły 7.12.) z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych tj. przedłożenia opinii sanepidu i straży dla nowej siedziby wydanych dla Szkoły w Chmurze. Termin ustawowy to nie mniej niż 7 dni. Urząd może wyznaczyć więcej czasu. Decyduje, że da najmniej jak tylko prawo na to pozwala. 14 grudnia 2023 r. Szkoła kieruje do urzędu uzupełnienie braków formalnych o opinię sanepidu. Nowej opinii straży pożarnej nie ma, bo pomimo prośby szkoły o pilną inspekcję, PSP nie znajduje czasu. Przypomnijmy, dla przestrzeni, gdzie już funkcjonuje inna szkoła podstawowa i liceum, dla której straż już wydała pozytywną opinię potwierdzając, że sam budynek jest bezpieczny.

Szkoła w Chmurze: poprawne zakwalifikowanie wniosku jest obowiązkiem urzędu

W związku z brakiem opinii straży pożarnej Szkoła w Chmurze złożyła wniosek o "przywrócenie terminu". 18 grudnia urząd miasta wydał postanowienie o jego nieuwzględnieniu. Jak tłumaczy Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice:

"Zgodnie z wymogami ustawy - prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Szkoła w Chmurze Sp. z o.o., wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, nie załączyła opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W pouczeniu postanowienia z 18 grudnia szkoła została poinformowana, że przysługuje jej prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. nie skorzystała z przysługującego prawa w wyznaczonym terminie".

Dyrekcja Szkoły w Chmurze przyznaje, że błędnie złożyła wniosek o "przywrócenie terminu". Jednocześnie uważa, że nic nie stało na przeszkodzie, by pismo zakwalifikować jako wniosek o "wydłużenie terminu".

Poprawne zakwalifikowanie wniosku jest obowiązkiem urzędu w sytuacji gdy wnioskujący źle nazwie swój wniosek. Miasto z premedytacją chce wykorzystać ten fakt (...) Urząd w postanowieniu o nieuwzględnieniu wniosku szkoły o przywrócenie terminu poinstruował o przysługującym na to zażaleniu i w dalszej części pouczenia wskazał, że może zapoznać się z aktami sprawy. Dyrekcja szkoły zinterpretowała to jako wyznaczenie terminu do zapoznania się z aktami sprawy przed środkiem odwoławczym w postaci zażalenia, a nie jako końcowe zaznajomienie się z aktami sprawy. Praktyka jest jasna - o prawie ostatecznego wypowiedzenia się, co do dowodów, urząd informuje osobnym pismem. Placówce przysługuje prawo dostępu do akt na każdym etapie postępowania. Skorzystanie z niego w późniejszym okresie nie może być żadnym zarzutem - dodaje Szkoła w Chmurze.

Urząd proponuje spotkanie z przedstawicielami szkoły

9 stycznia prezydent Katowic Marcin Krupa podpisał decyzję o likwidacji szkoły podstawowej i liceum w Chmurze. Dyrekcja placówki odwołała się od decyzji do Śląskiego Kuratorium Oświaty. Równocześnie trwa zbiórka podpisów pod petycją skierowaną do Aleksandry Dyli, pełniącej obowiązki kuratorki oświaty. Jej autorami są rodzice oraz opiekunowie uczniów katowickiej Szkoły w Chmurze.

Tymczasem urząd miasta w oświadczeniu wyszedł z propozycją spotkania z udziałem przedstawicieli "Szkoły w Chmurze" oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, by "wspólnie w tej sytuacji znaleźć rozwiązania optymalne dla uczennic i uczniów".

Szkoła w Chmurze wielokrotnie zabiegała o spotkanie z władzami miasta i kierownictwem wydziału edukacji i sportu w Katowicach. Od czerwca, kiedy o takie spotkanie zabiegano po raz pierwszy, odbyło się ono tylko raz - w lipcu. Później pomimo pism, telefonów i osobistego stawiennictwa w urzędzie, do spotkania nie dochodziło (...) Jeśli miastu rzeczywiście zależy na wyjaśnieniu sytuacji i znalezieniu rozwiązania, jesteśmy gotowi na spotkanie w każdej przestrzeni. Jeśli ministerstwo zechce zostać mediatorem w tej sprawie, możemy się spotkać w przestrzeni ministerstwa edukacji. W jednej z sal na trzecim piętrze na ścianie wisi plakat m. in. miasta Katowice. To tam odbyło się pierwsze spotkanie organizatorów edukacji domowej z resortem edukacji. Jesteśmy gotowi też na spotkanie w Katowicach. Mamy tutaj naszą społeczność. Mamy tutaj naszych nauczycieli i dyrekcję - przekazuje dyrekcja Szkoły w Chmurze.